Pravidla


[O] - oficiální operace, [N] - neoficiální operace, [FUNPLAY] - mimotématová hra, MM - mission maker, BEK - basic equipment kit, APC - advanced preparation course

1 Základní ustanovení 4th Special Operation Division

Tento soubor pravidel přesně a jasně ustanovuje práva a povinnosti člena. Poukazuje na pravidla slušného chování na všech komunikačních prostředcích 4thSOD a celkově v Arma3/Milsim komunitě. Vysvětluje strukturu klanu. Dále určuje podmínky při vytváření a zeusování našich misí. Pravidla se mohou kdykoliv bez upozornění změnit. Neznalost pravidel neomlouvá.

2 Podmínky členství ve skupině

 • Vyžaduje se dospělé a profesionální chování, vlastnění dostatečného HW vybavení pro hraní hry Arma III s addony, které používá 4th SOD a pravdivé vyplnění přihlášky.
 • Potvrzení souhlasu se zpracováním a uložením osobních údajů uvedených v přihláškovém formuláři a potvrzení vlastnictví originální kopie hry Arma III.
 • Člen 4th SOD musí dodržovat zde vypsaná pravidla.
 • Člen 4th SOD musí respektovat ostatní členy a rozhodnutí velitele a dalších nadřízených.
 • Člen 4th SOD se nesmí v žádném případě chovat tak, aby ohrožoval dobré jméno 4th SOD nebo jakkoli diskriminoval nebo jinak omezoval ostatní členy skupiny, stejně jako mimo ni. Člen 4th SOD nesmí vyvolávat zbytečné konflikty, povyšovat se nad ostatní a to ani na základě jeho postavení, hodnosti či délce působení v klanu.
 • Změnu URL adresy na steam profil je každý člen povinen neprodleně hlásit velitelskému štábu.

3 Pravidla TS3, Discord a A3 serverů

Členové 4th SOD jsou povinni dodržovat pravidla TS3 serveru (uvedené v popisovém poli místnosti RULES). Dále pro členy platí na TS a Discordu tato pravidla:

 • Každý člen 4th SOD si musí nastavit mikrofon tak, aby mikrofon nesnímal takové zvuky v pozadí, které by rušily komunikaci ostatních účastníků konverzace. V případě, že bude člen několikanásobně na problémy s mikrofonem upozorňován, ale problém bude přetrvávat, bude tomuto členu nastaven tzv. force push to talk.
 • TS nickname člena 4th SOD se musí shodovat s tím, který uvedl v přihlašovacím formuláři. Mimo místností 4th SOD je povolena změna nicknamu. Při takové změně musí být ale nickname změněn tak, aby byl člen na TS stále rozpoznatelný.
 • Je zakázané používat více identit.
 • Pokud člen 4th SOD ztratí svoji identitu (reinstalace TS, apod.), je třeba tuto skutečnost co nejdříve oznámit velitelskému štábu.

Na herním A3 serveru 4th SOD platí tato pravidla:

 • Za žádných okolností neničit výcvikový prostor.
 • Pokud naleznete výcvikový prostor zničený, uveďte jej do původního stavu (nejlépe restartováním mapy).
 • Na klanový A3 server se člen 4th SOD připojuje pouzte s RP jménem a hodností uvedenou v osobních složkách.

4 Náborový a výcvikový program

Po odeslání přihašovacího formuláře musí každý rekrut projít náborovým a výcvikovým programem, po jehož ukončení se rekrut stává členem. Postup náborového a výcvikového programu vypadá takto:
Po odeslání přihlašovacího formuláře rekrut kontaktuje na Discordu jednoho z členů s rolí instruktora APC. Po přijetí do klanu je rekrut povinen se zapsat, případně se domluvit na nejbližší termín APC (Advanced Preparation Course). APC se dělí na 3 části. APC phase 1 je čistě teoretická (tato APC si lze splnit formou zhlédnutí videa na našem YouTube, ovšem rekrut je povinen kontaktovat instruktora, že má záměr APC phase 1 splnit touto formou). Každý rekrut má povinnost po prvním APC vyzkoušet, zda se bez potíží napojí na server. APC phase 2 a 3 jsou praktickké a provádí se na serveru. Po úspěšném dokončení všech APC se rekrut stává členem 4th SOD a získává vyšší hodnost.

5 Kvalifikace

Kvalifikace jsou speciální tréninky, které mají za úkol připravit člena na speciální funkci vykonávanou na [O] operacích. Bez tohoto tréninku člen danou funkci vykonávat nemůže. Výjimku uděluji instruktoři.

6 Hodnosti

V udělování hodností má konečné slovo hlavní instruktor.
Hodnosti vyjadřují schopnosti hráče ve hře od schopností velení až po specializace, jako jsou EOD, RTO, apod. Nikoliv jejich hierarchické postavení v klanu.

Seznam hodností vzestupně je následující:

 • E-3 Seaman [SN] – rekrut
 • E-4 Petty Officer Third Class [PO3]
 • E-5 Petty Officer Second Class [PO2]
 • E-6 Petty Officer First Class [PO1]
 • E-7 Chief Petty Officer [CPO]
 • E-8 Senior Chief Petty Officer [SCPO]
 • E-9 Master Chief Petty Officer [MCPO]

Zeus team má hodnost Lieutenant (Zeus). Tato hodnost slouží pouze k identifikaci člena zeus teamu a tím pádem se na ni nevztahuje pravidlo 2 tohoto paragrafu.

7 Pravidla víceklanového členství

Členové mají povolené hraní v Arma III skupinách, které svou strukturou, vedením, chováním, vystupováním, ale především stylem hraní simulují konflikty z doby WW2 a Vietnamskou válku. Na hraní moderních konfliktů se víceklanové členství povoluje, ale 4th SOD bude mít přednost v aktivitě před ostatními klany. Neúčast na našich oficiálních operacích povoluje pouze velitelský štáb.

8 Operace, tréninky, omluvenky a warny

Veškeré dokumenty potřebné k fungování člena ve skupine jsou k nalezení na našem Discordu a webové stránce skupiny. Každý, kdo má splněný APC a nemá dlouhodobou omluvenku, je povinen se účastnit [O] operací. Pokud se hráč nemůže dostavit, je povinen ohlásit tuto skutečnost v nejbližší možné době instruktorovi APC / členům velitelského štábu / MM. Každý hráč musí splnit 50% účast na [O] operacích. Každá [O] i [N] operace se musí řídit podle zde uvedeného časového harmonogramu:

PopisČasový limitPříklad ODPříklad DO
SpawnN / ON / O1830
Nástup + briefing15 min18301845
Vybavení5 min18451850
Nástup před začátkem5 min18501855
Případná kontrola vybavení5 min18551900

Každý člen skupiny má možnost tvořit [N] operace, jejižch kvalita by měla odpovídat minimálně polovině kvality [O] operace. Členové s udělenou kvalifikací MM mají možnost tvořit [O] operace, a to podle pravidel a pokynů velícího štábu. [O] operace mohou v době neaktivity Zeus teamu tvořit pověření členové. Tyto členy určuje velitelský štáb.

Na [O] operacích koncipovaných jako kampaň se hraje za jednotku SEALs.

Na [O] operacích koncipovaných jako jednotlivá mise lze hrát za: SEALs, Green Berets, Rangers, Delta Forcde, US Marsoc, 31st Marine Exp. unit, Alpha team.

Možnou součástí [N] operací může být přihlašovací dokument nebo briefing. Ale pro usnadnění lze provádět přihlašování zjednodušenou formou, tj. reakce na discordu.

Při přihlašování na [O] operace budou na specializovanou pozici upřednostněni lidé se splněným specializovaným výcvikem na tuto pozici.

Respawn na [O] operacích není povolen. Mise budou bez respawnu, tzn. hráč nehraje nadále za svou roli, ale MM může hráče vyuížt na jiné roli, než byla jeho původní (například jako MEDEVAC / CASEVAC pilot). Pro některé [O] operace může vel. štáb udělit výjimku z tohoto pravidla.

Každý mission maker je povinen kontaktovat velitelský štáb za účelem schválení [O] operací.

Při schvalování mise musí MM předložit velícímu štábu přihlašovací formulář.

Při schvalování mise musí MM předložit velícímu štábu briefing, který bude vyplněn podle předlohy (předloha k dostání na veřejném disku)

MM, který by chtět tvořit a organizovat [N] i [O] operace, se chová takto:

 • Je povinen kontaktovat velitelský štáb za účelem získání dodatečných informací potřebných k vyhlášení [N] nebo [O] operace.
 • Je povinen řídit svou misi podle časového harmonogramu a je povinen zapsat ji do místnosti tomu určené na Discordu (po schválení)
 • Je sám zodpovědný, aby byla jeho operace uvedena na Discord včas (tj. minimálně 2 dny před zahájením pro [O] operace).
 • je povinen na [N] i [O] operacích používat aktuální verzi frameworku, kterou nalezne na veřejném disku.
 • Tvoří misi podle svého nejlepšího svědomí a svědomí
 • Je povinen zajistit, aby se členové spawnlovali s BEKem.
 • MM, který chce zeusovat [O] operace, musí mít splněnou kvalifikaci MM a RTO, doporučuje se mít splněný výcvik pro piloty.
 • Na [O] operaci je povinnost zajistit, aby složení teamů a pozic v misi bylo podle předlohy umístěné na veřejném disku.
 • Je po ukončení [O] operace povinen zkontrolovat, zda velitel v přihlašovacím dokumentu uzavřel docházku barevným označením.
 • MM je po ukončení [O] operace povinen zkontrolovat, zda velitel v přihlašovacím dokumentu uzavřel docházku barevným označením (zelená – absolvoval celou operaci, žlutá – připojil se nebo se odpojil v průběhu operace, červená – přihlásil se, ale nepřipojil se)

Publikování audio-vizuálního záznamu [O] nebo [N] operace má člen povinnost nahlásit velitelskému štábu, který publikaci schválí nebo zamítne. V případě streamu nahlásí alespoň 1 hodinu před zahájením dané operace nejvyššímu veliteli v poli. Nevyšší velitel v poli pak pořizování streamu schválí nebo zamítne. Pokud člen streamuje, má povinnost se plně věnovat hře.

Každý člen skupiny může také tvořit [FUNPLAY] události. Hrou na tyto události nemusí být pouze Arma III, ale jakákoli jiná hra. Tento druh událostí nemá stanovený časový limit od vyhlášení k započetí události. Tato udállost se nemusí psát do kalendáře, vhodnější je vyhlášení na Discord serveru.

Pokud člen získá 3 warny (napomenutí), je vyloučen ze skupiny (s možností znovu podat přihlášku – záleží na velícím štábu, zda bude opět přijat).

 • Každý warn je udělován na dobu stanovenou velitelským štábem (tato doba je stanovena úměrně k prohřešení člena).
 • Po dobu trvání warnu může být udělen trest (např. zákaz přihlašování na pozice velitele, atd…).
 • Trest může být udělen i bez warnu. V takovém případě se označuje pod pojmem zákaz (např. zákaz řízení vozidla).

Každý člen 4th SOD má právo si podat tzv. dloudobou omluvenku. Ta se podává v případě, kdy se člen ocitne na dlouho dobu bez internetového spojení, v zahraničí, apod., pokud nemůže podívat omluvenky na [O] operace. Dlouhodobá omluvenka se podává minimálně na dobu 3 týdnů a maximálně 3 měsíců. Podává se formou napsání zprávy do místnosti: dlouhodobé-omluvenky ve formátu: „Dlouhodobá omluvenka od: dd.mm.yyyy, do: dd.mm.yyyy, důvod: xxx“

9 Feedback

Každý člen má právo podávat zpětnou vazbu na všechny operace, mission makery, velitele i ostatní členy. Činí tak přes Discord místnost (hodnocení operací). MM napíše název operace, datum operace, kdo zeusoval, počet osob na operaci a zda byla operace úspěšná:

Vzor

 • Název: Operace XX
 • Datum: 15. 04. 2020
 • Zeus: Dave_02
 • Počet lidí: 12
 • Výsledek: Operace úspěšná

Toto hodnocení je MM povinen vložit na Discord místnosti ihned po operaci, pokud možno během debriefu. Následně mají hráči možnost vyjádřit se formou reakcí (:thumbsup:, :ok_hand:, „thumbsdown:) na komentář. Zneužívání Feedback místnosti se trestá.

Stížnosti na jiné členy skupiny podává člen velícím důstojníkům ústně. Tyto stížnosti jsou následně prodiskutovány velitelským štábem a jsou buď zamítnuty nebo přijaty. V případě přijetí stížnosti se budou tyto problémy dále intenzivně řešit. Vedení se zaručuje, že člen nemůže dostat WARN za svůj feedback, pakliže se jedná o konstruktivní kritiku či názor.

10 Standardy vybavení

Tento oddíl slouží k standardizaci vybavení používané na [O] i [N] operacích.
Platí na [O] a [N] operacích.

Veškeré vybavení včetně BEKu a vybavení jednotlivých funkcí je stanoveno tímto dokumentem.

11 Ženevská konvence

Platí na [O] a [N] operacích.

Základní záruky

 • Stanovují minimálně standard ochrany zaručený každé lidské bytosti. Mezi tento standard patří zachování tělesného i dušeního zdraví a stavu osob. Ani v důsledku opomenutí nesmí být u těchto osob ohroženo zdraví jak tělesné, tak duševní.
 • Každá osoba má právo na lidské zacházení a mimo jiné také na respektování této osoby, její cti, přesvědčení a náboženského cítění.
 • Základní záruky zakazují ohrožení duševního i tělesného zdraví – zejména vraždou, trýznením či mučením, tělesnými tresty, zmrzačením a nebo neposkytnutím lékařské péče, pokořující a urážející zacházení, jakékoli nemravné jednání, braní rukojmé, kolektivní tresty a výhružky kterýmkoli z výše uvedených činů.

Speciální ochrana

 • Za všech okolností platí zákaz útoku na jednotky červeného kříže (vyjímaje nepřátelské mediky, kteří se aktivně účastní boje) či humanitární pracovníky.

Váleční zajatci

 • Válečný zajatec je osoba, která se dostala do moci nepřítele v průběhu války nebo bezprostředně po ní.
 • Tato osoba je v moci mocnosti, nikoliv jednotlivců nebo oddílů.
 • Válečný zajatec si zachovává plnou občanskou způsobilost, musí být chráněn před urážkami, má nárok na zaopatření a opatření zdravotní péče zdarma.

Civilní obyvatelstvo

 • Civilní osoba je každá osoba, která není příslušníkem ozbrojených sil, nebo se neúčastní boje proti dalším stranám konfliktu.
 • Bojující strany jsou povinny rozlišovat mezi příslušníky ozbrojených sil a civilisty. Jakékoliv válečné operace jsou povoleny jen a pouze proti vojenským objektům a kombatantům.
 • Je-li pochyba, zda je osoba civilní, pokládá se vždy za civilní.

Objekty a majetek

 • Veškeré civilní nebo nepřátelské vybavení, což znamená vozidla nebo zbraně nesmí být zkonfiskovány ani použity, pokud to není jediná cesta pro splnění mise nebo záchranu vojáka.
 • Civilní majetek nesmí být poškozen pokud to není jediná cesta pro splnění mise nebo záchranu vojáka.

Ochrana parašutistů

 • Střelba po nepřátelských parašutistech je zakázána do doby než je parašutista schopen střelby.

Demilitarizované zóny

 • Zóny vyhrazené oběmi stranami za demilitarizované jsou označeny jako zóny kde jsou lidé chráněni před válkou. Tzn. že je zákaz střelby přes hranici této zóny a zákaz vstupu všem kombatantům přes hranici této zóny.